Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Ketvirtadienis, 13 gegužės 2021 07:39

Kaip reikėtų registruoti apskaitoje subsidiją mikroįmonėms, skirtą apyvartinėms lėšoms? Kaip teisingai registruoti apskaitoje gautą subsidiją už darbuotojų prastovas?

Įvertinkite šį įrašą
(2 balsai)

Kaip reikėtų registruoti apskaitoje subsidiją mikroįmonėms, skirtą apyvartinėms lėšoms?

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba paaiškina, kad pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ 20 punktą, jei dotacijos negalima susieti su patirtomis arba būsimų laikotarpių sąnaudomis ar negautomis pajamomis, arba jei ji gauta be jokių sąlygų, dotacija pripažįstama panaudota tą laikotarpį, kada buvo gauta arba buvo gautas sprendimas ar kitas įrodymas, kad ji bus teikiama.

Jei paramos teikimo dokumente nėra numatyta jokių lėšų panaudojimo sąlygų, pagal kurias būtų galima dotaciją susieti su patirtomis arba būsimų laikotarpių sąnaudomis ar negautomis pajamomis, tai nėra jokio pagrindo priskirti dotaciją kitiems laikotarpiams, išskyrus tą, kada dotacija buvo gauta.

Šiuo atveju įmonė gautų lėšų panaudojimą gali registruoti apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo gautos. Gautos piniginės lėšos apskaitoje gali būti registruojamos šiais įrašais:

D 271 Sąskaitos bankuose

K 5401 Kitos pajamos

Kaip teisingai registruoti apskaitoje gautą subsidiją už darbuotojų prastovas?

Pasak Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos, pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ 17.2 punktą dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, ir tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma.

Kai prastovas dėl karantino paskelbusi įmonė gauna subsidiją, kompensuojančią darbuotojų darbo užmokestį, apskaitoje registruojama gauta dotacija:

D 271 Sąskaitos bankuose

K 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

Registruojant patirtoms sąnaudoms kompensuoti panaudotą dotaciją daromi šie įrašai:

D 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

K 6304 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos

Šaltinis: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba

Skaityti 2386 kartai