Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Ketvirtadienis, 14 gegužės 2020 09:27

Dėl subsidijų už prastovas apskaitos

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pelno nesiekiančių subjektų apskaitoje iš Užimtumo tarnybos gautinos sumos būtų registruojamos kaip finansavimo sumos.  LR finansų ministro 2004-11- 22 įsakymu Nr.1K-372 patvirtintų Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 107 punktas nustato, kad finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai panaudojamos – padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Pagal taisyklių 109 punktą jei padaromos sąnaudos, kurios pagal pasirašytą sutartį bus apmokamos iš tikslinio finansavimo sumų, tačiau finansavimo sumos dar negautos, vertinama finansavimo sumų gavimo tikimybė.

Jei pelno nesiekiantis juridinis asmuo turi pasirašytą sutartį ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad lėšos bus gautos, padarytų sąnaudų suma pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos finansavimo pajamos ir gautinos finansavimo sumos.
Sąnaudos nemažinamos, pvz., pateiktu atveju registravus sąnaudas, taip pat registruojamas gautino finansavimo panaudojimas, t. y. finansavimo pajamos. Pelno siekiančių subjektų apskaitoje pagal 21 VAS "Dotacijos ir subsidijos" aptariamos sumos būtų registruojamos kaip su pajamomis susijusios dotacijos. Pagal 21 VAS 17.2 punktą dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, ir tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma.

Pelno siekiančio subjekto atveju mažinamos sąnaudos, pvz., pateiktu atveju registravus sąnaudas, taip pat registruojamas gautinos dotacijos panaudojimas, t. y. mažinamos sąnaudos.

Šaltinis: Lietuvos auditorių rūmai

Skaityti 2159 kartai