Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Trečiadienis, 25 kovo 2020 15:06

Visuotinis akcininkų susirinkimas koronaviruso karantino metu. Ką daryti?

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Artėja metas sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą – kokių pasirengimo veiksmų - ir ar apskritai – turėtų būti imtasi koronaviruso karantino metu

Praėjus jau daugiau nei pusei kovo, pats metas prisiminti, jog, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu (ABĮ), artėja metas eilinio kasmetinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimui – tai privalu padaryti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Tai reškia, jog įmonės, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, turi sušaukti VAS iki gegužės mėnesio.

Visuotinį akcininkų susirinkimą paprastai šaukia valdyba, o tais atvejais, kai i) įmonėje valdyba nesudaryta, ii) yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus arba iii) ABĮ numatytais atvejais ir terminais bendrovės valdyba nesušaukia VAS, jis turi būti šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu.

Taip pat susirinkimas gali būti sušaukiamas stebėtojų tarybos bei akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, iniciatyva (išimtis – įmonės įstatuose numatytas mažesnis balsų skaičius).

Eilinio VAS metu, be kita ko, turi būti patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui (JAR) turi teikti akcinės, uždarosios akcinės, kooperatinės, žemės ūkio bendrovės, valstybės ir savivaldybių įmonės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kitų teisinių formų juridiniai asmenys.

Individualios įmonės, komanditinės ir tikrosios ūkinės bendrijos finansines ataskaitas privalo teikti tais atvejais, kuomet tai nurodyta jų steigimo dokumentuose.

Registrų centrui finansinės ataskaitos teikiamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas ir pateikimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) JAR yra tiesioginė įmonės vadovo pareiga.  

Už neteisingo finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą arba finansinių ataskaitų nepateikimą vadovams gresia administracinė atsakomybė nuo 200 Eur iki 3 000 Eur.

Į finansinių ataskaitų nepateikimą Registrų centras nelinkęs žiūrėti pro pirštus – pernai metais už šį pažeidimą buvo surašyti 234 administracinių nusižengimų protokolai. Laiku metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus nepateiksiantys labdaros ir paramos fondai, asociacijos ir viešosios įstaigos gali prarasti turimą paramos gavėjo statusą.

Kasmetinio eilinio VAS metu be tvirtinamo metinio finansinių ataskaitų rinkinio taip pat priimami sprendimai dėl:

  • bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo;
  • dividendų paskirstymo;
  • metinių išmokų (tantjemų) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams mokėjimo;
  • auditorius ar audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimo ir atšaukimo, nustatomos tokio audito paslaugų apmokėjimo sąlygos;
  • įmonės rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  • kolegialių valdymo organų, t. y. stebėtojų tarybos ir valdybos, kurių kadencija baigiasi šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metais, perrinkimo;
  • įstatinio kapitalo mažinimo, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų.

Primenama, jog kiekvienas VAS turi būti protokoluojamas, nebent priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai arba bendrovėje yra tik vienas akcininkas.

Atkreipiamas dėmesys, jog šiuo metu ketinant sušauki VAS, rekomenduojama laikytis Vyriausybės patvirtintų ribojimų bei rekomendacijų plintančio koronaviruso kontekste. Jei dar nepaskelbėte apie planuojamą susirinkimą, geriausia jį sušaukti praėjus karantino terminui.

Visgi, jei VAS jau suplanuotas, galimi keli veikimo būdai: perkelti susirinkimo datą po karantino, atšaukti susirinkimą arba paraginti akcininkus dalyvauti VAS bei balsuoti raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir perduodant jį elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaltinis www.ilaw.legal

Skaityti 1980 kartai