Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Trečiadienis, 23 vasario 2022 09:20

Mažosios bendrijos narių iš mažosios bendrijos gautų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu. VMI komentaras (2 dalis)

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

 

Pavyzdys

Situacija: MB narys (nuolatinis Lietuvos gyventojas) per 2021 m. iš MB išsiėmė 165 000 Eur (t. y. išsiimta suma viršija 60 VDU ir viršija 120 VDU). Šią sumą priskyrė pajamoms iš paskirstytojo pelno.

Klausimas: Kokio dydžio GPM tarifu apmokestinamos gautos pajamos?

Atsakymas: Pajamoms, gautoms iš paskirstytojo pelno, netaikomas progresinis GPM tarifas.

Taigi, visa gauta dividendų suma apmokestinama taikant 15 proc. GPM tarifą (nepriklausomai nuo gyventojo gautų kitų apmokestinamųjų pajamų dydžio).

MBĮ 7 straipsnio 4 dalis - nuostata, galiojanti nuo 2020-11-19:

♦ Metinė (bendra) pajamų suma, MB nario gauta pagal civilines sutartis su MB dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų MB atlikimo, t. y. pagal visas civilines sutartis:

- už vadovavimo MB paslaugas (77 kodas),

- už automobilio nuomą (24 kodas),

- už nekilnojamojo turto nuomą (23 kodas),

- palūkanos už MB suteiktą paskolą (58 kodas),

- už paslaugas, suteiktas pagal verslo liudijimą (92) ir/ar individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą (93) ir kt.;

♦ negali viršyti 100 000 Eur per kalendorinius metus;

♦ viršijanti nustatytą dydį (100 000 Eur per metus) iš MB gautų pajamų dalis GPMĮ tikslais laikoma:

pajamomis iš paskirstytojo pelno (26 kodas)

arba

su darbo santykiais susijusio- mis pajamomis (02 kodas).

Pavyzdys

Situacija: MB narys gauna:

- palūkanas už MB veiklos vykdymui paskolintas lėšas (pagal su MB sudarytą paskolos sutartį) ir

- automobilio nuomos pajamas, už jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio automobilio nuomą savo MB (automobilis naudojamas MB veikloje).

Klausimas: Kokiu pajamų rūšies kodu deklaruojamos MB nario iš MB gautos pajamos (iš MB gauta suma pagal civilines sutartis per metus neviršija 100 000 Eur)?

Atsakymas: MB nario už MB suteiktas paslaugas ir atliktus darbus (pagal civilines (paslaugų) sutartis) gautos pajamos deklaruojamos 77 pajamų rūšies kodu, jeigu tai pajamų rūšiai nėra nustatytas specialus pajamų rūšies kodas (35, 92, 93 ir pan.).

Pateiktu atveju:

- už MB išnuomotą automobilį gautos pajamos deklaruojamos 24 išmokos kodu, o

- palūkanos už MB suteiktą paskolą deklaruojamos 58 išmokos kodu.

Pavyzdys

Klausimas: Ar MB narys, kuris neteikia vadovavimo paslaugų MB, gali teikti paslaugą savo MB pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą?

Atsakymas: MB narys, vykdantis individualią veiklą, nuo 2020-11-19 gali suteikti paslaugas ar atlikti darbus savo MB ir už tai gauti 100 000 Eur per kalendorinius metus neviršijantį atlygį, kuris apmokestinamas ir deklaruojamas taikant individualios veiklos pajamoms GPMĮ nustatytas taisykles.

Pavyzdys

Klausimas: Kaip apmokestinamos MB nario pajamos, jei paslaugos suteiktos savo MB pagal individualios veiklos pažymą, o metinis atlygis už juos viršija MBĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą 100 000 Eur sumą?

Atsakymas: 100 000 Eur viršijanti pajamų dalis, gauta už savo MB suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, apmokestinama kaip pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai – 26 kodas) arba, priskyrus jas su darbo santykiais susijusioms pajamoms (02 kodas), ― pagal šioms pajamoms nustatytas taisykles.

 Pavyzdys

Klausimas: Ar MB narys turi sudaryti paslaugų sutartį, jei iš MB gauna lėšas, kurias priskiria 02 ir/arba 26 kodu deklaruojamoms pajamoms?

Atsakymas. MB nariui iš MB gautas lėšas priskyrus su darbo santykiais susijusioms pajamoms (02) arba pajamoms iš paskirstytojo pelno (26) dėl tokių pajamų gavimo MB nariui nereikia sudaryti paslaugų sutarties.

Pavyzdys

Klausimas: Jei MB vadovas nėra MB narys, ar jo iš MB gautos pajamos už vadovavimo MB paslaugas pagal civilinę (paslaugų) sutartį ir pajamos, kurias jis gauna už vykdant individualią veiklą MB suteiktas marketingo paslaugas, yra sumuojamos „100 000 Eur metinio atlygio pagal MBĮ 7 straipsnio 4 dalį“ skaičiavimo tikslu?

Atsakymas: Kai iš MB atlygį pagal civilines sutartis gauna ne MB narys, MBĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatytas apribojimas („dėl 100 000 Eur“) netaikomas.

MB narys - vadovas pagal su MB sudarytą civilinę (paslaugų) sutartį gali gauti pajamas už vadovavimo MB paslaugas:

MBĮ reikalavimai – bendra atlygio už MB suteiktas vadovavimo paslaugas ir kitas paslaugas (pvz., turto nuomos) ir atliktus darbus (pvz., pagal individualios veiklos pažymą) suma negali viršyti 100 000 Eur per kalendorinius metus;

Pajamų rūšies kodas 77 – MB nario pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo MB veiklą gautos pajamos deklaruojamos 77 pajamų rūšies kodu (kaip pajamos už kitas paslaugas);

GPM sumoka – Gautos nuolatinio Lietuvos gyventojo – B klasės pajamos (GPM sumoka pats MB narys, pateikdamas Deklaraciją GPM311);

Gautos nenuolatinio Lietuvos gyventojo – A klasės pajamos, bet ne GPM objektas Lietuvoje (neapmokestinamos GPM, bet MB reikia turėti MB nario-vadovo rezidavimo vietą užsienio valstybėje patvirtinančią pažymą).

15 / 20 proc. GPM – Šios pajamos (nuolatiniam Lietuvos gyventojui pritaikius ir GPMĮ 21 straipsnyje nustatytas lengvatas) apmokestinamos taikant 15 / 20 proc. GPM tarifą:

– MB nario – vadovo už vadovavimą MB pagal civilinę (paslaugų) sutartį gautas atlygis apmokestinamas taikant 15 proc. GPM.

– Jeigu bendra per kalendorinius metus pagal paslaugų sutartis gautų ir kitų* nesusijusių su darbo santykiais pajamų suma viršija 120 VDU sumą (2021 m. tai 162 324 Eur; 2022 m. 180 492 Eur), tai 120 VDU viršijanti suma apmokestinama 20 proc. GPM.

– Šioms pajamoms NPD netaikomas, bet, jei MB narys yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, tokios pajamos gali būti mažinamos GPMĮ 21 straipsnyje nustatytomis lengvatomis.

*Į bendrą kitų pajamų sumą neįskaitomos su darbo santykiais susijusios pajamos, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos, individualios veiklos pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno, tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, pajamos pagal autorines sutartis, kai jos gaunamos iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais, MB vadovų, kurie nėra tų MB nariai, pagal civilinę (paslaugų) už vadovavimo MB veiklą gautos pajamos.

Pavyzdys

Situacija: 2021 m. MB išmokėjo savo nariui (jis yra ir MB vadovas) – nuolatiniam Lietuvos gyventojui tokias išmokas:

- už nekilnojamojo turto nuomą (1 000 Eur x 12 mėn. = 12 000 Eur);

- už automobilio nuomą (300 Eur x 12 mėn. = 3 600 Eur);

- autorinį atlyginimą pagal autorinę sutartį (5 000 Eur)

- už vadovavimo MB paslaugas: už 2021 m. 14 400 Eur (1 200 x 12 mėn.) ir už 2020 m. 6 000 Eur (išmokėjo įsiskolinimą už 2020 m. suteiktas vadovavimo paslaugas).

Klausimas: Ar visos išmokos bus apmokestinamos GPM? Kokie GPM tarifai taikomi?

Atsakymas: Nuo 2020-11-19 MB narys gali sudaryti civilines paslaugų sutartis ne tik dėl vadovavimo paslaugų, bet ir dėl kitų teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų, ir gauti atlygį (laikantis MBĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų apribojimų).

2021 m. MB nario pagal paslaugų sutartis, įskaitant už vadovavimo MB veiklą, iš MB gautas atlygis (kuris pateiktu atveju neviršija šioms pajamoms MBĮ nustatyto 100 000 Eur metinio dydžio) apmokestinamas taikant 15 proc.* GPM tarifą.

*Jei MB nario gautų kitų nesusijusių su darbo santykiais pajamų (išskyrus GPMĮ 6 straipsnio 1-2 dalyje nustatytas išimtis) bendra suma viršytų 120 VDU, šią ribą viršijanti pajamų dalis būtų apmokestinama taikant 20 proc. GPM.

Pavyzdys

Situacija: Buhalterė turi savo MB (yra MB narė ir vadovė) ir per šią MB tvarko apskaita kelioms įmonėms (klientai sutartis sudaro su pačia MB).

Klausimas: Ar MB narė gali sudaryti sutartį su savo MB dėl buhalterinių paslaugų MB teikimo (paslaugos bus teikiamos pačiai MB, o ne MB klientams)?

Atsakymas: 2020-11-19 įsigaliojęs MBĮ 7 straipsnio pakeitimo įstatymas nustatė MB nario teisę pagal civilines sutartis teikti paslaugas bei atlikti darbus savo įmonei, kurios teisinė forma yra MB, ir gauti iš jos už tai rinkos kainas atitinkantį atlygį, per kalendorinius metus neviršijantį 100 000 Eur.

Taigi, MB narė ir vadovė gali su savo įmone (MB) sudaryti civilinę sutartį dėl buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo savo MB (bet ne MB klientams, veikiant per MB) ir šios sutarties pagrindu iš MB gauti už tai rinkos kainas atitinkantį atlygį, per kalendorinius metus neviršijantį 100 000* Eur sumos.

*Į 100 000 Eur sumą įskaitomas pagal visas MB narės su MB sudarytas civilines sutartis gautas atlygis už savo MB suteiktas paslaugas ir atliktus darbus (įskaitant buhalterinės apskaitos paslaugas, vadovavimo MB paslaugas, turto nuomos ir kt.).

Kai MB veiklos tikslas yra teikti buhalterinės apskaitos paslaugas, tai MB narės per savo įmonę (MB) teikiamos buhalterinės paslaugos MB klientams (pvz., kitoms įmonėms, gyventojams) laikomos suteiktomis ne pačiai MB.

Tokiu atveju MBĮ nuostata, suteikianti teisę MB narei iš MB gauti atlygį už MB (savo įmonei) suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, netaikoma.

Kai MB narė buhalterinės apskaitos paslaugas teikia MB klientams MB vardu, laikoma, kad MB narė veikia vykdydama MB atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus (kurie įprastai aptariami MB nuostatuose), o jos iš MB gautos išmokos (už MB klientams MB vardu suteiktas paslaugas / atliktus darbus) GPMĮ tikslais priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms ar pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams).

Šaltinis: infolangas.lt

Skaityti 3061 kartai